FAQ – Grupa Silesia Sp. z o.o. im. Romana Januszkiewicza

FAQ

Najczęściej zadawane pytania


Jak mogę wziąć udział w szkoleniu?

Udział w kursie mogą wziąć osoby, które zapisały się przez stronę internetową klikając odnośnik ZAPISZ SIĘ znajdujący się bezpośrednio przy mieście, w jakim uczestnik zamierza odbyć szkolenie. Po podaniu danych znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym potencjalny słuchacz otrzymuje maila zwrotnego, w którym zawarte są informacje jak należy postępować w dalszych krokach. W mailu zwrotnym znajdują się instrukcje dotyczące uiszczenia opłat (numer konta bankowego), adres Ośrodka Szkoleniowego w Zabrzu na jaki należy wysłać wniosek/ wnioski na wybrany/wybrane przez uczestnika zakres/zakresy uprawnień SEP.

Ile trwa szkolenie?

Kurs trwa jeden dzień. Bezpośrednio po szkoleniu trwającym około trzech do czterech godzin zegarowych uczestnicy kursu zawodowego zdają egzamin państwowy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej uzupełnionej filmami instruktażowymi. Na kursie poruszana jest tematyka niezbędna na stanowiskach pracy związanych z użyciem instalacji energetycznych, ciepłowniczych oraz gazowych. Po wysłuchaniu wykładu słuchacze przystępują do pisemnego egzaminu państwowego składającego się z około 25- ciu pytań. Po odbytym instruktażu oraz zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat/ certyfikaty SEP; zakłada się, iż czas oczekiwania na dokumenty to 10 dni roboczych od momentu udziału w szkoleniu.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się w naszych ośrodkach na terenie całej Polski. To słuchacz decyduje o miejscu szkolenia wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada. Obecnie przeprowadzamy kursy w stałych ośrodkach ( miejsce szkolenia w tym samym miejscu) w miastach: Zabrze, Warszawa, Poznań, Rzeszów oraz innych ośrodkach na terenie całej Polski, gdzie dokładne miejsce szkolenia uzależnione jest od liczby kursantów zapisanych na dany termin.

Ile będę czekać na uprawnienie?

Uczestnik, który odbył szkolenie z zakresu SEP oraz zdał egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym otrzymuje certyfikaty eksploatacyjne/ dozorowe po około dziesięciu dniach roboczych od momentu zaliczenia egzaminu. Książeczki „SEP- owskie” można odbierać osobiście; wysyłamy je pocztą listem poleconym na wskazany adres domowy lub adres firmy/ instytucji.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest uzyskanie pełnoletności, zapisanie się na kurs, dokonanie opłaty egzaminacyjnej, wysłanie uzupełnionego wniosku do Siedziby Stowarzyszenia (informacje podane w mailu, który uczestnik otrzymuje po zapisaniu się).

Kiedy wpłacić pieniądze za kurs?

Opłatę egzaminacyjną należy uiścić możliwie najszybciej po otrzymaniu maila zwrotnego. W miarę możliwości prosimy klientów o przeslanie potwierdzenia zapłaty, wtedy mają Państwo zapewnione miejsce na szkoleniu. W przypadku pełnej grupy uczestników klienci, którzy nie dokonali na czas wpłaty należności oraz nie wysłali oryginalnego wniosku do Ośrodka są przepisywani na kolejny dogodny dla nich termin.

Czy muszę posiadać praktykę zawodową?

W przypadku uprawnień eksploatacyjnych nie jest wymagane doświadczenie zawodowe. Przy wydaniu uprawnień kontrolno- pomiarowych wymagane jest posiadanie doświadczenia minimum pięciu lat/ posiadanie wykształcenia wyższego lub prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r., Art. 54. Ust. 1 „Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, […], obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne”.

Czy muszę mieć aktualne uprawnienia?

Od uczestników nie jest wymagane posiadanie uprawnień, by przystąpić do kursu.

Czy uprawnienia ważne są za granicą?

Uprawnienia na terenie Unii Europejskiej są ważne po przetłumaczeniu ich na język niemiecki bądź angielski przez tłumacza przysięgłego. Nasze Stowarzyszenie oferuje możliwość wykonania tłumaczeń za niewielką opłatą 150 zł.

Czy muszę uczestniczyć w szkoleniu, czy mogę zdać tylko egzamin?

Niestety nie ma możliwości podejścia do samego egzaminu. Musi być on poprzedzony szkoleniem przygotowawczym.

Czy trzeba być elektrykiem z zawodu, aby starać się o uprawnienia SEP?

W myśl ustawy „Prawo energetyczne” osoby zajmujące się instalacjami sieci energetycznych, a także eksploatacją tych urządzeń w tej dziedzinie, posiadać muszą uprawnienia elektryczne. Najczęściej wymaga się uprawnień SEP do 1 kV, rzadziej powyżej 1 kV. Generalnie aby wziąć udział w szkoleniu nie jest konieczne udokumentowanie wykształcenia kierunkowego, jednakże preferuje się, aby uczestnicy mieli zacięcie zawodowe i znali się na wykonywanych czynnościach w kwestii praktycznej.

Przy jakich pracach wymagane są uprawnienia elektryczne/energetyczne/ gazowe w zakresie obsługi urządzeń sieci i instalacji?

Posiadanie uprawnień kwalifikacyjnych elektrycznych/energetycznych/gazowych wymagane jest przy pracach związanych z elektryką, energetyką, gazem, pracach konserwatorskich, budowlanych, instalacyjnych i montażowych, serwisowych, wynikających z przepisów prawa energetycznego a także innych grup zawodowych.

Czy muszę zrobić uprawnienia dozorowe, czy wystarczą mi tylko eksploatacyjne?

Często zakład pracy decyduje o tym na jakich stanowiskach wymagane są świadectwa kwalifikacyjne D lub E. Pomiary elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mogą być wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji; sprawdzanie wyników pomiarów wykonują pracownicy posiadający dozorowe świadectwa kwalifikacyjne. Protokół z pomiarów elektrycznych jest prawomocny w momencie, gdy jest podpisany przez obydwie w/w osoby podając jednocześnie numery ich uprawnień. Osoby wykonujące i sprawdzające pomiary wykonywane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 z pkt. 9 (oraz pozostałe punkty w zależności od rodzajów eksploatowanych urządzeń, instalacji  i sieci). Kontrole stanu technicznego instalacji: elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz urządzeń chłodniczych przeprowadzać mogą osoby, które posiadają kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad pracami eksploatacyjnym urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych i energetycznych. Z kolei Ustawa z 27 marca 2003 r. znowelizowała Prawo budowle wprowadzając wymaganie, iż kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny wykonywać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją. W związku z tym osoba wykonująca pomiary i podpisująca protokoły z tych pomiarów powinna posiadać świadectwa eksploatacyjne i dozorowe wraz z rozszerzeniem uprawnień o możliwość wykonywania prac kontrolno- pomiarowych. Po wykonaniu pomiarów sprawdzających stan techniczny instalacji przez pracownika ze świadectwem eksploatacji – protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia dozorowe.

Czy pracodawca powinien opłacić kurs SEP dla pracownika?

W interesie pracownika wykonującego obowiązki z wymienionych zakresów leży zdobycie kwalifikacji w postaci uprawnień SEP oraz późniejsze ich przedłużenie. Pracodawca nie ma obowiązku płacenia za takie szkolenie, może np. zwolnić pracownika w przypadku braku aktualnych książeczek, gdyż są to jego prywatne uprawnienia. Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto musi zapłacić za kurs, gdyż należy to do kwestii uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem. W przypadku, kiedy zatrudniony zamierza pracować w danej firmie jeszcze przez określony czas, to pracodawca może zainwestować w rozwój pracownika opłacając mu szkolenie.

Jakie są przykładowe pytania egzaminacyjne?

Pytania na egzaminie dotyczą zagadnień, które zostały przedstawione na szkoleniu.

Przykładowe pytania to:

  • Co nazywamy prądem elektrycznym?
  • Co jest jednostką natężenia prądu?
  • Co to jest akumulator?
Jak długo ważne są poszczególne uprawnienia SEP?

Wszystkie uprawnienia SEP tracą ważność po upływie pięciu lat od momentu ich wydania. Dotyczy to zarówno świadectw kwalifikacyjnych G1, G2, G3, jak i dokumentów związanych z uprawnieniami dozoru i eksploatacji (D i E). Pracownik powinien zatem kontrolować ważność swoich uprawnień, gdyż to on jest odpowiedzialny za ich terminowe przedłużenie.

Czy każdy musi powtarzać egzamin co 5 lat?

Obowiązek ponownego przystąpienia do egzaminu mają pracownicy, którzy nieprzerwanie działają w zawodzie i wciąż świadczą usługi z zakresu eksploatacji instalacji, sieci czy urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych lub gazowych. Mimo iż, stale podejmują oni czynności związane z przedmiotem egzaminu państwowego, nie jest powiedziane, że nadal posiadają całą niezbędną wiedzę. Dzięki wymogowi jej regularnego sprawdzania minimalizowane jest ryzyko popełnienia poważnego błędu w pracy. Informacje potrzebne do zdania egzaminu omawiane są szczegółowo podczas kursów SEP.

Odnowić swoje uprawnienia muszą również osoby, które miały pięcioletnią przerwę w pracy ze wspomnianym typem sieci, instalacji oraz urządzeń. Posiadane kompetencje należy wówczas również potwierdzić na pisemnym egzaminie państwowym.

Poza tym pracodawca, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, inspektor pracy lub inny właściwy podmiot, w szczególnych sytuacjach mają obowiązek złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji pracownika przed upływem pięciu lat. Dzieje się tak po uznaniu, iż czynności wchodzące w zakres jego uprawnień nie są realizowane zgodnie z wymogami prawa. Wówczas niezbędne jest powtórzenie egzaminu SEP niezależnie od czasu, który upłynął od jego zaliczenia.

Czy po zmianie miejsca pracy świadectwo kwalifikacyjne traci ważność?

Zmiana pracodawcy lub przejście na własną działalność gospodarczą nie powodują wygaśnięcia uprawnień. Świadectwo kwalifikacyjne wystawiane jest na konkretną osobę i nie jest zależne od miejsca, w którym znajduje ona zatrudnienie. Co najwyżej, jeśli zakres obowiązków i czynności realizowanych w obszarze eksploatacji urządzeń, sieci oraz instalacji się zmienił, może istnieć konieczność poszerzenia kompetencji o kolejne uprawnienia SEP.