Szkolenia SEP na uprawnienia elektryczne i inne – Grupa Silesia Sp. z o.o. im. Romana Januszkiewicza

Oferta

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami SEP. Uprawnienia zawodowe wydawane są w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach G1, G2 i G3.

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • doświadczonych praktyków,
 • studentów,
 • osób rozpoczynających praktykę zawodową,
 • właścicieli firm z branży elektrycznej, energetycznej, gazowej itp.

Kurs obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne; wykład + prezentacja;
 • egzamin pisemny.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • część I- obejmująca wstęp do podstawy prawnej; przedstawienie podziału uprawnień SEP oraz zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • część II- dotycząca przepisów BHP; nakreślenia zagrożeń związanych z działaniem prądu, energetyki, gazu;
 • część III- wprowadzająca w tematykę ochrony przeciwpożarowej a także umiejętności przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.


W cenę wliczone są:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenia i uprawnienia,
 • dojazd do siedziby firmy, instytucji.

W naszej ofercie znajduje się również możliwość wykonania tłumaczenia certyfikatów na języki:

 • angielski,
 • niemiecki.
Miejsce i czas trwania szkolenia
 • Zajęcia odbywają się na terenie całej Polski w naszych ośrodkach szkoleniowych. Czytaj więcej

G1 uprawnienia elektryczne
eksploatacja
(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Dedykowane osobom wykonującym prace w zakresie eksploatacji lub dozoru na stanowisku: obsługi, konserwacji, remontów, montażu sieci elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłania oraz przetwarzania energii elektrycznej.

Wymagane m.in. dla:

 • elektryków,
 • elektromonterów,
 • konserwatorów,
 • budowlańców,
 • instalatorów i monterów,
 • pracowników i pracodawców,
 • osób prywatnych, firm i instytucji, jednostek administracyjnych.


ZAPISZ SIĘ

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Zakres tematyczny szkolenia:
 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy;
  • Zagrożenia związane z działaniem prądu,
  • Możliwości oddziaływania prądu na organizm ludzki z omówieniem poszczególnych skutków;
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych do 1 kV;
  • Typy układów sieci w ochronie przeciwporażeniowej;
  • Stopnie ochrony obudowy urządzeń i maszyn elektrycznych IP;
  • Środki ochrony zborowej i indywidualnej;
 • Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Definicja pożaru i zagrożenia z niego wynikające;
  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów;
  • Znaki ochrony przeciwpożarowej;
  • Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej;
  • Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

G2 uprawnienia energetyczne
eksploatacja

(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Skierowane do osób wykonujących prace eksploatacyjne; związane z dozorem urządzeń cieplno- mechanicznych, które produkują, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię cieplną tzw. kotły. Przykładami takich urządzeń są: turbiny parowe, pompy, piece, wentylatory, dmuchawy, sprężarki itp.

Wymagane m.in. dla:

 • ciepłowników,
 • elektroenergetyków,
 • palaczy kotłów,
 • konserwatorów,
 • osób prywatnych, firm i instytucji, jednostek administracyjnych.


ZAPISZ SIĘ

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy;
  • Zagrożenia na stanowisku obsługi kotła,
  • Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów;
  • Obsługa sieci cieplnych, turbin parowych, pomp i innych urządzeń ciepłowniczych;
  • Urządzenia do rozładunku, transportu oraz składowania paliw;
  • Funkcje wykonywane przy organizacji prac na polecenie i bez polecenia;
  • Omówienie zasad przygotowania miejsca pracy;
 • Część III – Zasady bezpieczeństwa oraz postępowanie z substancjami chemicznymi
  • Definicja substancji chemicznych i zagrożenia z nich wynikające;
  • Postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami;
  • Działanie substancji chemicznych i ich mieszanin;
  • Przechowywanie i postępowanie z substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

G3 uprawnienia gazowe
eksploatacja

(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Uprawnienia gazowe powinni posiadać pracownicy zajmujący się eksploatacją i/lub dozorem maszyn i urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania i przesyłania paliw gazowych.

Wymagane m.in. dla:

 • gazowników,
 • serwisantów,
 • monterów i instalatorów gazowych,
 • osób prywatnych, firm i instytucji (jednostek administracyjnych).


ZAPISZ SIĘ

Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne właściwości gazów;
  • Podział gazów stosowanych w przemyśle,
  • Procesy spalania i ich analiza w aspekcie kontroli emisji,
  • Omówienie eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych ;
  • Okresowa kontrola stanu technicznego;
  • Budowa sieci gazowych z zachowaniem przepisów BHP,
  • Wykaz zagrożeń pożarowych i wybuchowych;
 • Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Definicja pożaru i wybuchu;
  • Przyczyny powstawania wybuchów;
  • Systemy ochronne;
  • Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej;
  • Ochrona przeciwpożarowa urządzeń gazowych;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.