25 lat
stowarzyszenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

Oferta

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych szkoleniami SEP. Uprawnienia zawodowe wydawane są w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach G1, G2 i G3.

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • doświadczonych praktyków,
 • studentów,
 • osób rozpoczynających praktykę zawodową,
 • właścicieli firm z branży elektrycznej, energetycznej, gazowej itp.

Kurs obejmuje:

 • szkolenie teoretyczne; wykład + prezentacja;
 • egzamin pisemny.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • część I- obejmująca wstęp do podstawy prawnej; przedstawienie podziału uprawnień SEP oraz zakresu obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • część II- dotycząca przepisów BHP; nakreślenia zagrożeń związanych z działaniem prądu, energetyki, gazu;
 • część III- wprowadzająca w tematykę ochrony przeciwpożarowej a także umiejętności przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Koszty kursu

GRUPA Szkolenie Egzamin
G1 Eksploatacja 170 zł 200 zł
G2 Eksploatacja 170 zł 200 zł
G3 Eksploatacja 170 zł 200 zł
G1 Dozór 170 zł 200 zł
G2 Dozór 170 zł 200 zł
G3 Dozór 170 zł 200 zł

W cenę wliczone są:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenia i uprawnienia,
 • dojazd do siedziby firmy, instytucji.

W naszej ofercie znajduje się również możliwość wykonania tłumaczenia certyfikatów na języki:

 • angielski,
 • niemiecki.

Cena tłumaczenia: 150 zł.

W przypadku utraty dokumentu istnieje możliwość wyrobienia duplikatów w cenie 70 zł.

Miejsce i czas trwania szkolenia
 • Zajęcia odbywają się na terenie całej Polski w naszych ośrodkach szkoleniowych. Czytaj więcej

G1 uprawnienia elektryczne
eksploatacja
(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Dedykowane osobom wykonującym prace w zakresie eksploatacji lub dozoru na stanowisku: obsługi, konserwacji, remontów, montażu sieci elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłania oraz przetwarzania energii elektrycznej.

Wymagane m.in. dla:

 • elektryków,
 • elektromonterów,
 • konserwatorów,
 • budowlańców,
 • instalatorów i monterów,
 • pracowników i pracodawców,
 • osób prywatnych, firm i instytucji, jednostek administracyjnych.

Pobierz wniosek zgłoszeniowy
wniosek należy wypełnić, zeskanować i przesłać mailowo na adres

SEP@KURSYZAWODOWE.PL a oryginał wysłać do Siedziby Stowarzyszenia na adres:
ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze.

ZAPISZ SIĘ

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Zakres tematyczny szkolenia:
 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy;
  • Zagrożenia związane z działaniem prądu,
  • Możliwości oddziaływania prądu na organizm ludzki z omówieniem poszczególnych skutków;
  • Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych do 1 kV;
  • Typy układów sieci w ochronie przeciwporażeniowej;
  • Stopnie ochrony obudowy urządzeń i maszyn elektrycznych IP;
  • Środki ochrony zborowej i indywidualnej;
 • Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Definicja pożaru i zagrożenia z niego wynikające;
  • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania pożarów;
  • Znaki ochrony przeciwpożarowej;
  • Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej;
  • Ochrona przeciwpożarowa urządzeń elektrycznych;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

G2 uprawnienia energetyczne
eksploatacja

(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Skierowane do osób wykonujących prace eksploatacyjne; związane z dozorem urządzeń cieplno- mechanicznych, które produkują, przetwarzają, przesyłają oraz zużywają energię cieplną tzw. kotły. Przykładami takich urządzeń są: turbiny parowe, pompy, piece, wentylatory, dmuchawy, sprężarki itp.

Wymagane m.in. dla:

 • ciepłowników,
 • elektroenergetyków,
 • palaczy kotłów,
 • konserwatorów,
 • osób prywatnych, firm i instytucji, jednostek administracyjnych.

Pobierz wniosek zgłoszeniowy
wniosek należy wypełnić, zeskanować i przesłać mailowo na adres

SEP@KURSYZAWODOWE.PL a oryginał wysłać do Siedziby Stowarzyszenia na adres:
ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze.

ZAPISZ SIĘ

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne postanowienia prawne pod kątem bezpiecznej pracy;
  • Zagrożenia na stanowisku obsługi kotła,
  • Warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów;
  • Obsługa sieci cieplnych, turbin parowych, pomp i innych urządzeń ciepłowniczych;
  • Urządzenia do rozładunku, transportu oraz składowania paliw;
  • Funkcje wykonywane przy organizacji prac na polecenie i bez polecenia;
  • Omówienie zasad przygotowania miejsca pracy;
 • Część III – Zasady bezpieczeństwa oraz postępowanie z substancjami chemicznymi
  • Definicja substancji chemicznych i zagrożenia z nich wynikające;
  • Postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami;
  • Działanie substancji chemicznych i ich mieszanin;
  • Przechowywanie i postępowanie z substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.

G3 uprawnienia gazowe
eksploatacja

(obsługa, remont, montaż, konserwacja) + dozór

Uprawnienia gazowe powinni posiadać pracownicy zajmujący się eksploatacją i/lub dozorem maszyn i urządzeń służących do wytwarzania, przetwarzania i przesyłania paliw gazowych.

Wymagane m.in. dla:

 • gazowników,
 • serwisantów,
 • monterów i instalatorów gazowych,
 • osób prywatnych, firm i instytucji (jednostek administracyjnych).

Pobierz wniosek zgłoszeniowy
wniosek należy wypełnić, zeskanować i przesłać mailowo na adres

SEP@KURSYZAWODOWE.PL a oryginał wysłać do Siedziby Stowarzyszenia na adres:
ul. Średnia 3, 41-800 Zabrze.

ZAPISZ SIĘ

Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Część I – Wstęp
  • Podstawa prawna;
  • Podział uprawnień na poszczególne grupy;
  • Zakresy obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  • Podział uprawnień na poziomy (dozór oraz eksploatacja);
 • Część II – Tematyczna
  • Ogólne właściwości gazów;
  • Podział gazów stosowanych w przemyśle,
  • Procesy spalania i ich analiza w aspekcie kontroli emisji,
  • Omówienie eksploatacji instalacji i urządzeń gazowych ;
  • Okresowa kontrola stanu technicznego;
  • Budowa sieci gazowych z zachowaniem przepisów BHP,
  • Wykaz zagrożeń pożarowych i wybuchowych;
 • Część III – Ochrona przeciwpożarowa oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Definicja pożaru i wybuchu;
  • Przyczyny powstawania wybuchów;
  • Systemy ochronne;
  • Omówienie środków ochrony przeciwpożarowej;
  • Ochrona przeciwpożarowa urządzeń gazowych;
  • Sposoby zachowania w sytuacjach awaryjnych;
  • Umiejętność przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej.