Słownik pojęć – Grupa Silesia Sp. z o.o. im. Romana Januszkiewicza


Słownik pojęć

SEP - Skrót ten używany jest w odniesieniu do szkoleń z obszaru energetyki przemysłowej. Mówi się o kursach SEP oraz uprawnieniach SEP, choć są to nazwy wyłącznie zwyczajowe. Skrót oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a także Stowarzyszenie Energetyków Polskich, chociaż wspomniane organizacje pozarządowe nie mają uprawnień decyzyjnych. O zasadach przeprowadzania egzaminów państwowych, umożliwiających zdobycie świadectwo kwalifikacji do wykonywania zawodu elektryka, decyduje Urząd Regulacji Energetyki. Członkowie organizacji mogą natomiast wchodzić w skład różnych komisji, powoływanych przez prezesa URE do wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie przez egzaminatorów stosownych kwalifikacji.

Uprawnienia sepowskie - Są to dokumenty kwalifikacyjne, które potwierdzają posiadanie przez daną osobę wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy elektryka. Tym mianem określa się świadectwa dające uprawnienia z zakresu eksploatacji oraz dozoru elektrycznego, energetycznego, jak i gazowego.

Kurs G1 - Jest to jeden z rodzajów szkoleń SEP. Stanowi przygotowanie do egzaminu na uprawnienia elektryczne. Kurs może być prowadzony z uwzględnieniem zagadnień niezbędnych wyłącznie do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Może jednak dotyczyć również dozoru tych zasobów (jeśli wchodzi on w zakres obowiązków pracownika, to musi on odbyć szkolenie i zdać egzamin również z materiału dotyczącego dozoru).

Kurs G2 - Stanowi jedną z kategorii kursów SEP i skierowany jest do osób, którym niezbędne są uprawnienia energetyczne. Po odbyciu jednodniowego kursu G2 odbywa się egzamin państwowy, którego pozytywny wynik pozwala podjąć pracę z urządzeniami wykorzystującymi lub wytwarzającymi energię cieplną.

Kurs G3 - Szkolenia G3 przeznaczone są dla osób ubiegających się o uprawnienia gazowe po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy muszą przedłużyć ważność swojego świadectwa kwalifikacji. Po kursie uczestnik przystępuje do egzaminu, sprawdzającego jego kompetencje. Ten typ kursu SEP jest wymagany między innymi dla serwisantów i gazowników.

Kurs D i E - Tak określa się szkolenia z dozoru (D) oraz eksploatacji (E) różnych typów sieci, instalacji i urządzeń. Mogą to być zarówno kursy SEP G1, G2, jak i G3. Zakres zagadnień mogących znaleźć się na egzaminie kończącym szkolenie jest podobny w przypadku tych trzech grup: elektrycznej, energetycznej i gazowej. W każdym przypadku należy bowiem zapoznać się z adekwatnymi przepisami czy zasadami: różniącymi się jednak w zależności od typu zasobów, na które dana osoba chce posiadać świadectwo kwalifikacji.