25 lat
stowarzyszenia
Profesjonalizm, kompetencja i doświadczenie.

Władze

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie Członków

Zarząd Główny

Marek Andrzej Jagodziński

Marek Andrzej JagodzinskiPrezes Zarządu Głównego; przewodniczący Prezydium ZG, wicekanclerz Kapituły Honorowej Szpady PSEiE. Z tytułu działalności zawodowej oraz społeczne współpracuje bardzo aktywnie z przemysłem energetycznym i elektrycznym. Jest członkiem wiodących stowarzyszeń naukowo-technicznych związanych z energetyką, elektryką oraz gazownictwem.

Komisja Rewizyjna

Katarzyna-Zabiłowicz.jpg

Danuta Spych
Członek Organu Nadzorującego

 

 Katarzyna Wrzesinska

 

Bogusława Niewiadomska
Członek Organu Nadzorującego

 

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, jednakże organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

Wyboru Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum).

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 • uchwalenie statutu i jego zmian
 • wybór  członków władz Stowarzyszenia
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Zakres i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Główny liczy od 1 do 3 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu Głównego samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu Głównego działający łącznie, w szczególnych przypadkach każdy z członków zwykłych upoważniony przez Prezesa Zarządu Głównego.
 4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków tego organu, chyba że statut stanowi inaczej.